Zaměření na strategický marketing vám může pomoct k úspěchu

Strategický marketing je považován za jednu z vývojových fází marketingu, která je uvažovaná ve vztahu k marketingovým činnostem a funkcím. Jedná se o proces, který je spojený s následujícím:
·         Zpracovávání analýz vnitřního prostředí podniku, faktorů příležitosti a ohrožení, faktorů konkurence.
·         Tvorba souboru cílů podniku, formulování podnikových strategií, jak těchto cílů dosáhnout.
·         Stanovení marketingových cílů a definování marketingových strategií, jak těchto cílů dosáhnout.
·         Vypracování, realizace a kontrola marketingových plánů.
·         Komplexní řízení marketingového procesu.
tvorba plánu
Strategický marketing je spojovaný zejména s hledáním konkurenční výhody, neboť právě ty jsou klíčovým prvkem pro formulování vhodné marketingové strategie. Velký důraz je kladen zejména na plánovací etapu. Strategický marketing je spojován hlavně s rozhodovacími procesy, které se odehrávají na úrovni vrcholového vedení podniku. Zasahuje tedy hlavně do řídících a rozhodovacích podnikových procesů. Strategičnost spočívá v tom, že se podnik již při současném plánování různých budoucích činností zaměří na vymezení okruhu potenciálních zákazníků a na specifikování jejich potřeb.
šachové figurky

Rozlišujeme tři stupně marketingu

·         Strategický marketing – je vykonáván top managementem. Jeho hlavním cílem je zejména rozvoj samotného poslání firmy, výběr strategií, tvorba a rozvoj image firmy. Hlavní oblastí, kterou se strategický marketing zabývá, jsou makroproblémy.
·         Taktický marketing – je vykonáván středním managementem. Zaměřuje se na taktické rozhodování, které se odehrává v kratších intervalech.
·         Operativní marketing – je vykonáván nižším managementem. Tento typ je spojený s jednotlivými konkrétními činnostmi. Je velice významný proto, že převádí rozhodnutí strategického a taktického marketingu do běžné každodenní praxe.
Strategie =určité schéma neboli postup, jak při stávajících podmínkách dosáhnout předem stanovených cílů. S pomocí správně zvolené strategie by měl podnik dosáhnout součinnosti veškerých aktivit všech podnikových složek, čímž dojde k vytvoření jednotného celku.

Při volbě strategie je potřeba se zaměřit na určité otázky:

·         Jak si udržet svou stávající konkurenční pozici nebo jak ji zlepšit?
·         Jak se chovat na trhu?
·         Jaké portfolio produktů bychom měli vyrábět?
·         Jak bychom se měli chovat ke konkurenci?
·         Jaká kritéria bychom měli používat při měření realizace strategie?